Algemene voorwaarden

Artikel 1- Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Yoga4running heeft ingeschreven voor het volgen van individuele begeleiding, groepsles en/of een trainingsprogramma, workshop of retraite, dan wel deelneemt aan een proefles

Artikel 2- Inschrijving, termijn, betaling

2.1 Een intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer zonder opgaaf van reden worden geweigerd in de (personal) training.

2.2 Uw rittenkaart of abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan andere personen worden overgedragen,

2.3 De bedragen voor de rittenkaarten kunnen per transactie of contant worden betaald.

2.4 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de resterende lessen van de rittenkaart. Yoga4running behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

2.5 Yoga4running behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden hiervan minimaal 30 dagen vooraf van op de hoogte gebracht. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

 

Artikel 3- Tijdstip en plaats van de training 

3.1 Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. De tijden en locaties van de lessen kunnen worden teruggevonden op de website van Yoga4running.

3.2 Ook bij slecht weer gaan de lessen door op hetzelfde tijdstip. Indien deelnemers gevaar lopen door onweer, hagel, sneeuw etc., zal de les komen te vervallen. Deze les zal door overmacht niet worden ingehaald.

3.3 Bij het volgen van individuele begeleiding zal samen met de deelnemer een plaats en tijdstip worden afgesproken. Indien Yoga4running niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Yoga4running bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

3.4 Tijdens de schoolvakanties is het mogelijk dat er minder trainingen worden gegeven of een vervangende trainer komt, hierover wordt minstens een paar dagen vooraf gecommuniceerd.

3.5 De directie behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in het lesrooster.

3.6 Bij ziekte van de trainer zal er getracht worden geschikte vervanging te vinden. Lukt dit niet, dan zal de les door overmacht komen te vervallen.

 

Artikel 4- Kwaliteit van de training 

4.1 Op Yoga4running rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.

 

Artikel 5- Ontbinding, annulering en afmelding (Personal) training

5.1 Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

5.2 Yoga4running werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (individuele begeleidings-)afspraak. Wanneer een deelnemer zich te laat afmeldt, zullen de kosten in rekening worden gebracht.

5.3 Yoga4running heeft het recht tot het tijdstip van aanvang een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

5.4 Buitengewone omstandigheden geven Yoga4running altijd overmacht op het ontheffen van Yoga4running haar verplichtingen.

 

6 – Gedragsregels bij deelname aan de training 

6.1 Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Yoga4running heeft ingeschreven.

6.2 De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de trainer opvolgen.

6.3 De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Yoga4running te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

6.4 De deelnemer dient zich bij voorkeur 5 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie. Indien u te laat komt voor een groepsles behoudt de trainer het recht om u voor desbetreffende les te weigeren.

6.5 U dient zich ten alle tijden op een fatsoenlijke wijze te gedragen en op een plezierige en sportieve manier met de leden en medewerkers van Yoga4running Studio om te gaan.

6.6 Indien een van bovenstaande regels wordt overtreden behoudt Yoga4running het recht om u de toegang tot de trainingen te weigeren.

 

Artikel 7- Aansprakelijkheid

7.1 Yoga4running is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

7.2 Yoga4running is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

7.3 Yoga4running is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt, de deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enig directe of indirecte schade die in verband is met de deelname van een training.

7.4 Yoga4running is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7.5 Indien zaken beschadigd raken door uw toedoen kan de directie besluiten de kosten op u te verhalen.

 

Artikel 8 Run Retraite en workshops

8.1 Op het moment van verzenden van een (boekings)aanvraag voor de retraite gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende workshop of retraite verschuldigde cursusgeld.

8.2.1 De betaling van de Run Retraite dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de retraite plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Run Retraite het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

8.2.2. De betaling van de workshop dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 7 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Yoga4running het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

8.3 Yoga4running heeft het recht de retraite of workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yoga4running heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld, wat Yoga4running binnen 3 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

8.4.1 wijzigingen en annuleringen deelnemer
Indien de boeking door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: geen kosten
– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag (exclusief): 90% van de reissom;
– Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom
Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Yoga4running zijn doorgegeven.

8.4.2. wijzigingen en annuleringen deelnemer
Indien de workshop door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 14 dagen (exclusief) vóór de workshop dag: geen kosten
– bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de workshop: 50% van het deelname bedrag;
– bij annulering binnen 7 dagen: 100% van het deelname bedrag;
–de deelnemer mag zelf altijd voor vervanging zorgen, wel in overleg met Yoga4running
–bij niet verschijnen van de deelnemer vindt geen restitutie plaats

8.5 . De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Yoga4running op tijd en in goede orde is ontvangen.

8.6 Yoga4running heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de retraite.

8.7 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Yoga4running niet opvolgen, kunnen uit de retraite / workshop verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

8.8 Deelname aan de retraite / workshop is geheel op eigen risico. Yoga4running is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

8.9 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Yoga4running, is iedere aansprakelijkheid van Yoga4running voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Yoga4running meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

8.10 Eventuele aansprakelijkheid van Yoga4running is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

8.11 Ten aanzien van producten en diensten die Yoga4running van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

8.12 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

8.13 Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Yoga4running.

 

Artikel 9- Website; Disclaimer en privacy

9.1 Yoga4running respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voor dat er vertrouwelijk met de persoonlijke informatie wordt omgegaan.

9.2 Yoga4running gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo goed mogelijk uit te voeren.

9.3 De verstrekte informatie op www.yoga4running.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Yoga4running kan niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van hun recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van de gegevens op de website.

9.4 De website van Yoga4running is beschermd door auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de website of inhoud mag worden verveelvoudigd of gebruikt voor andere doeleinden.

 

Artikel 10- Klachten

10.1 Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Yoga4running zo spoedig mogelijk te melden, uiterlijk 14 dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk per email ingediend onder vermelding van de locatie en omschrijving van de klacht.

10.2 De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te worden en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.

10.3 Yoga4running beantwoord de ingediende klacht uiterlijk 4 werkweken vanaf de datum van ontvangst. Indien Yoga4running denkt langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht, wordt de klant hier direct van op de hoogte gesteld.

10.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil welke zal worden onderworpen aan een bevoegde rechter in Eindhoven.

 

Artikel 11- Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Yoga4running en een wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Yoga4running en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Yoga4running. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Yoga4running om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.